• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 64 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายสายัน ศิริงาม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
3
•
นายประสิทธิ์ คำบับภา • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
4
นายไพรัตน์ ธุระธรรม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
นายชูวงศ์ อัฐนาค • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
6
•
นายพิชัย พานเพ็ง • หัวหน้างาน งานพัสดุ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7
•
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูใบบัง • หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8
•
นางเสาวณีย์ แก้วบุดดา • พนักงานราชการ(สอน) คหกรรม
• หัวหน้าแผนก คหกรรม
9
•
นายถวัลย์ ประชาชัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10
•
ชัยสิทธิ์ ทิพย์วงศา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลหะการ
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
11
•
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา ลาวงศ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานสารบรรณ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
12
นายปารเมศ ศรีสมบัติ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
13
•
นางสาวนวนจันทร์ สุจันทร์ • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
•
นายสุริยกมล พลยะเรศ • หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
15
•
นายกิตติพงศ์ มะพันธ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานปกครอง
16
•
ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ แววศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน
17
นางสาวสมพักตร์ วิเศษแก้ว • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18
•
นางสาวศิริกัลยา ปัดตะชารี • หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19
•
นางมณทา พลเดชา • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานการเงิน
20
นายชิตวัน ปะนันโต • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
21
•
นายนพดล ชินบุตร • ครูประจำ แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
22
สุธาพัฒน์ ภูริอริยฐานนท์ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
23
•
นางสาวณพัศพร พรรณจันทับ • ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
24
นายอัษฎาวุฒิ คำชา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
25
นางสาวกุลธิดา ดวงจันทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสารบรรณ
26
•
นางสาวรัตนาภรณ์ ปะชาตรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
27
นายอาณัติ อัปติกานัง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
28
•
นางสาวนิรชา ประทุมสินธุ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• ครูอัตราจ้าง ตัดผมชาย
29
•
นายกิตติศักดิ์ ผิวผุย • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนศึกษา
30
นายวิษณุ ทาโยธี • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
31
นายกฤษดา สงเสริฐ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
32
นางสาวทิตยาพร พิมพะนิตย์ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
33
นางสาวสุกัญญา พลเสน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
34
•
นายสมยศ คำพิมย์ • เจ้าหน้าที่ ยามรักษาการณ์
35
นางสาวกรรณิกา เฉิดสถิตย์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
36
•
นางสาวบุหลัน ดีอันกอง • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
37
•
นางสาวปวีณา ทรงอาจ • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
38
นางสาววชิราภรณ์ ภูเลี่ยมคำ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
39
•
นางสาวภัทรนันท์ ชาญชำนิ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
40
นางสาวช่ออารีย์ ฤทธิ์ล้ำ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
41
•
นางสาวสุพรรณี ป้องสงคราม • เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน
42
•
น.ส.พรพิมล นามทับ • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ โครงการพิเศษและบริการชุมชน
43
นายเกรียงศักดิ์ แฝงศรีคำ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
44
นางธนพร ภูมิดอนเนาว์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
45
•
นายเผด็จ เมืองศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
46
•
นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน โครงการพิเศษและบริการชุมชน
47
นายทรงฤทธิ์ ธวัชวิเชียร • นักการ ยามรักษาการณ์
48
•
นายมรกต ป้องสงคราม • นักการ งานอาคารสถานที่
49
•
นายสุทัศน์ เขตมลตรี • นักการ พนักงานขับรถ
50
•
นายบุญทัน ซอคำสี • นักการ งานอาคารสถานที่
51
•
นายบรรลุ บุตรสีสวย • นักการ งานอาคารสถานที่
52
•
นายสาน อุตรา • นักการ ยามรักษาการณ์
53
•
นางปิยนาถ อุตรา • ครูอัตราจ้าง คหกรรม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนศึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
54
•
นายธนวัฒน์ ลาจ้อย • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
55
•
อภิญญา จันทวฤทธิ์ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนศึกษา
56
นายอนุวัฒน์ มาตมุงคุณ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
57
•
นายวรวุฒิ สีมี • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
58
•
นายปัญญาพล คะระมะ • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโลหะการ
59
•
นางสาววิริญญา อาจวงษา • ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
60
•
นายสุนันท์ ปะวันโน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
61
•
นางสาวสุนันทา วิชาผา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
• พนักงานราชการ(บริหารทั่วไป) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
62
•
นางวรรณิภา บุรมย์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• หัวหน้างาน งานวางแผนงบประมาณ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ