• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
16813 ศธ 0601/2683 2021-04-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเิดรับสมัคร งานบริหารงานทั่วไป แจ้งบุคลากร
16808 ศธ0601/2589 2021-04-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
16806 ศธ0601/2641 2021-04-23 หนังสือราชการภายนอก โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ งานบริหารฯ บุคลากรทุกท่าน
16791 อว0602.07(01)/ว196 2021-04-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการฝึกอบรม งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
16785 ที่ศธ0601/2615 2021-04-23 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ด่วนที่สุด งานบริหารฯ บุคลากร
12585 153/2561 2018-05-08 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปวส. งานบริหารงานทั่วไป ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
12516 กค 0728.06/5461 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครคนพิการเพือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ งานบริหารฯ งานบุคลากร/แจ้ง/รายละเอียดแนบท้ายสอบถามที่งานบุคลากร
12512 ศธ0611/250,วท5307/80 2018-04-23 หนังสือราชการภายนอก เชิญร่วมสัมมนา Finding,เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญยาโท ด้านภูมิสารสนเทศ งานบริหารฯ งานบุคลากร/แจ้ง
12489 ศธ 0607/2809 2018-04-17 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกโครงการ การประกวดและแข่งขันการออกแบบแนวคิด งานบริหารฯ งานปชส.
12423 482/2561 2018-03-29 คำสั่ง แต่งตั้งบุคากรอยู่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน 2561 งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรทุกท่าน
12263 จำนวน 2 เรือง 2018-02-13 หนังสือราชการภายนอก 1เชิญร่วมงานตลาดนัดวิชาการ OPEN HOUSE
2.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงาน ปีการศึกษา2560
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
12262 ศธ0636.13/ว0001 2018-02-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ
12261 จำนวน 2 เรือง 2018-02-12 หนังสือราชการภายนอก 1.ขอเผยแพร่การดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา2.ขอเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทางเว็บไซต์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนฯ
12260 จำนวน 3 เรื่อง 2018-02-12 หนังสือราชการภายนอก 1.ขอแนะแนวการฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ(ประเทศญี่ปุ่น)
2.ขอเชิญท่านให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)
3.ขอส่งคำสั่งโครงก
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาฯ
12250 มค 0012/301 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมใบขับขี่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ครูสุริยกมล
12249 มศป.(สทบ)00080/2561 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือในการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน
12248 สข0032.2/ว8313 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 59 ประจำปี 2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบงานประชาสัมพันธ์/ครูธวัชดำเนินการ
12247 สข0032.2/ว8313 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 59 ประจำปี 2561 ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ
12246 ศธ5201043/93 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ซ.พ.ค- ซ.พ.ส งวดที่ 02/2561 (เดือนกุมภาพันธ์ 25611) ฝ่ายบริหารทรัพยากร การเงิน
12245 มค003/ว.002 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบข้อมูลบัญชีที่มีข้อคลาดเคลื่อนในระบบ GFMIS ฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบบัญชี การเงิน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ