• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12244 ศธ 04256.2826/41 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (Open House) ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ
12243 จำนาน 3เรื่อง 2018-02-09 หนังสือราชการภายนอก 1.ระเบียบและประกาศสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561 2.ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและควมรู้เบื้องต้น B.T.C 3. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาฯ
12237 152/2561 2018-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งบุคลากร
12236 154/2561 2018-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งบุคลากร
12235 151/2561 2018-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( ฝ่ายบริหารทรัพยากร แจ้งบุคลากร
12232 ฌพอ.01/0089 2018-02-07 หนังสือราชการภายนอก การชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ฌพอ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการเงิน
12231 จำนวน 2เรื่อง 2018-02-07 หนังสือราชการภายนอก 1.ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์
2.เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
12230 ศธ0626.2/อศจ.มค/ว056 2018-02-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
12227 จำนวน 3เรื่อง 2018-02-07 หนังสือราชการภายนอก 1.เชิญประชุมหารือกำหนดแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสำนักอำนวยการ
2.การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
3.ขอความอ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาฯ
12226 ศธ0626.2/อศจ.มค/ว055 2018-02-07 หนังสือราชการภายนอก ส่งเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ
12213 ศธ0601/803 2018-02-01 หนังสือราชการภายนอก หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง ฝ่ายบริหารทรัพยากร การเงิน
12212 จำนวน 2 เรือง 2018-02-01 หนังสือราชการภายนอก 1.การสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการ
2.ซักซ้อมความเข้าใจในการย้ายประจำปีครั้งที่1/2561
ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร
12211 ศธ0605/51 2018-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์
12209 จำนวน 3 เรื่อง 2018-02-01 หนังสือราชการภายนอก 1.ขอเรียนเชิญส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราชข 2560
2.แบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานฯ
12208 จำนวน 2 เรือง 2018-02-01 หนังสือราชการภายนอก 1. ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
2.มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรพยากร ฝ่ายพัฒนาฯ
12207 มค0028/233 2018-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์" ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาฯ
12206 ศธ0626.2/ว125 2018-02-01 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ
12151 ศธ0602/254 2018-01-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบฝ่ายแผนฯ
12150 ศธ0626.2/อศจ.มค/021 2018-01-15 หนังสือราชการภายนอก เข้าประชุมแทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาฯ
12149 มค0118/212 2018-01-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมหารือแนวป้ปงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการศึกษา (โต๊ะข่าวยาเสพติด) และคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองมหาสารคาม ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายพัฒนาฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ